संगठनात्मक ढाँचा

 
   सचिव  
   
  विशेष सचिव  
   
  उप सचिव  
   
  अनु सचिव  
   
   अनुभाग अधिकारी