संगठनात्मक ढाँचा

 
   सचिव  
   
  विशेष सचिव  
   
  संयुक्त सचिव  
   
   अनुभाग अधिकारी